kontaktní formulářnovinky e-mailemfacebook

V oblasti bateriových úložišť jsme na prahu revoluce, která změní obor energetiky a šetrných budov

Společnost Fenix Group dokončila v červnu 2016 výstavbu no nové kancelářské budovy v Jeseníku, která je realizovaná jako pilotní projekt budovy s téměř nulovou spotřebou energie (BNSE) ve standardech roku 2020. Podle Generálního ředitele společnosti Cyrila Svozila brzy dojde k revoluci v uložištích energie, která změní energetiku. Tato revoluce přinese boom energeticky úsporných budov, které budou v režimu lokálních smar grid vyrábět elektřinu ze solárních panelů a skladovat jí pro pozdější spotřebu v bateriích. Fenix Nové administrativní centrum společnosti slouží nejen jako nové zázemí firmy, ale zejména jako pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) s domovními bateriemi a „smart grid“. V rozhovoru se zakladatelem společnosti a jejím generálním ředitelem Cyrilem Svozilem přinášíme jeho pohled na budoucnost decentrální energetiky a energeticky soběstačných domů. Pan Svozil bude vystupovat na přední konferenci v oblasti akumulace energie a decentrální energetiky Smart Energy Forum, která proběhne dne 25. října 2016 v Praze. SN: Společnost Fenix Group je největším evropským výrobce elektrických sálavých systémů. Společnost jste založil na počátku 90. let prakticky na „zelené louce“. Jak se Vám z Jeseníku podařilo vybudovat korporaci, která má své pobočky například ve Velké Británii, Francii, Norsku a dalších zemích?Jaké byly počátky Vašeho podnikání a proč jste vsadil svůj podnikatelský úspěch právě na výrobu elektrických sálavých systémů? Po revoluci bylo zřejmé, že dojde k významnému omezení hypertrofovaného těžkého průmyslu a tím i ke snížení spotřeby elektrické energie v ČR. K dispozici přitom byla poměrně solidní energetická základna i distribuční síť a zcela se tedy nabízela možnost posílit doposud potlačovanou spotřebu domácností a dostat ji na úroveň vyspělých zemí. Bezobslužné a dobře regulovatelné elektrické vytápění se tak nabízelo jako zajímavá varianta , my jsme potom po úvaze zvolili tu nejefektivnější část topných systémů , tedy vytápění sálavé. SN: Většinu produkce exportujete do 60 zemí, zejména v oblasti Evropské unie. Silnou výrobní základnu máte i ve Velké Británii. Nemáte nyní obavy z „brexitu“, který může negativně ovlivnit další podnikání Vaší společnosti? Právě naopak, Británie je pro nás největším jednotlivým trhem! Jsme spíše znepokojeni naší vysokou závislostí na trzích EU, které nepovažujeme, vzhledem k permanentně se zhoršující ekonomické situaci, za dlouhodobě perspektivní. Jsem si jist , že Británie ( na rozdíl od EU) po Brexitu velmi rychle uzavře dohody o volném obchodu jak z USA a sdružením NAFTA, tak i z bývalými koloniemi a dalšími spolky. Byla totiž v EU největší obhájce volného obchodu a nyní bude mít možnost tento koncept uplatnit – to je samozřejmě velká příležitost i pro nás, i když na naše zboží většinou nejsou uplatňovány tarifní či netarifní překážky, uvolnění obchodu nám vždy prospívá. SN: Od roku 2020 budou všechny budovy v Česku energeticky soběstačné. Jaké výhody přinese majitelům domů a budov využívání sálavých topných systémů? Fenix Vzhledem k trvalému poklesu energetické náročnosti budov začínají hrát při volbě topného systému hlavní význam jiné parametry. Stále důležitější je flexibilita topného systému, schopnost přenést rychle malé množství tepla do prostor kde je to potřeba bez ovlivňování prostor jiných. Klasické teplovodní systémy, a to s jakýmkoliv topným zdrojem , se tak dostávají, vzhledem ke své setrvačnosti a neschopnosti rychlé reakce do velkých problémů . Elektrické sálavé systémy tyto požadavky bezvýhradně splňují a navíc poskytují bezobslužnost, nulové náklady na údržbu, mnohonásobně delší životnost a co je stále důležitější - nesrovnatelně nižší pořizovací náklady. Zatímco u teplovodních systémů přinášejí nové požadavky růst investičních nákladů, u našich systémů naopak klesají téměř lineárně s poklesem energetické náročnosti budov. SN: Letos v červnu jste v Jeseníku dokončili ve spolupráci s UCEEB nový projekt energeticky soběstačné budovy s využitím fotovoltaických panelů, bateriového uložiště a dalších špičkových technologií (BNSE). Co je cílem projektu a jaké jsou první zkušenosti s provozem budovy? Plně elektrifikovaná budova je postavena ve standardu 2020 – tedy domu s téměř nulovou spotřebou energie, je vybavena FVE o výkonu 7,2 kWp a bateriovým uložištěm 26 kWh. FVE má pokrývat cca 35-40% celkové spotřeby budovy, baterie potom budou sloužit nejen k 100% využití energie z FVE ale budou reagovat na povely operátora sítě a řízeně se nabíjet v době přebytku energie naopak v době špiček objekt úplně , nebo částečně odpojí od distribuční soustavy. Dům se tak stane aktivním prvkem energetické soustavy. Nyní bude objekt po dobu 2 let sledován ČVUT – UCEEB a poté bude k dispozici plná zpráva nejen o jeho energetické účinnosti , ale i o kvalitě vnitřního prostředí. Následné rozšíření tohoto konceptu BNSE by umožnilo bez jakýchkoliv veřejných investic vybudovat „ přečerpávací elektrárnu“ s účinností 95% , zlevnit regulaci energetické soustavy a nasadit do ní více OZE bez negativních dopadů. V neposlední řadě dojde k oné zmiňované absolutní úspoře energie ve výši 35-40% Jelikož již první měsíce provozu přinášejí velmi zajímavé poznatky, přikládám jako bonus pro čtenáře Solárních novinek vstup na cloud, kde jsou k dispozici vybrané sledované hodnoty objektu : SN: Projekt energeticky soběstačného domu v Jeseníku má v budoucnosti fungovat pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi v rámci lokální „smart grid“. Podobné projekty se již delší dobu testují v Německu, USA a v dalších zemích světa. Současná legislativa v České republice zatím využívání těchto „progresívních projektů“ spíše omezuje s ohledem na byrokratické potíže s obchodováním vyrobené energie, nutnosti vyhodnocování spotřeby po jednotlivých fázích, apod. Myslíte si, že se v dohledné době dočkáme změny přístupu státních úřadů a distribučních společností, které umožní další rozvoj takovýchto projektů v České republice? Fenix Ke sledování tohoto projektu byla vytvořena pracovní skupina , kdy odborným garantem je ČVUT-UCEEB a členy jsou zástupci MPO , MŽP i ERÚ. V rámci hodnocení jsou sledovány i takové parametry jako je ovlivňování sítě budovou a to i po jednotlivých fázích. První výsledky ukazují , že bateriové úložiště má i na tyto parametry velmi pozitivní dopady. Předpokládám, že závěrečná zpráva tyto první výsledky potvrdí a bude tak moci dojít i k odstraňování současných překážek. Jinak bych chtěl zdůraznit, že naším konceptem není energeticky soběstačná budova , domníváme se , že v našich podmínkách kvalitního zasíťování je daleko důležitější udělat z nZEB aktivní prvky existující energetické soustavy , samozřejmě s významnou úsporou energie. SN: Při realizaci energeticky soběstačného domu v Jeseníku nečerpáte žádné „evropské či státní dotace“, vše financujete z vlastní zdrojů. Myslíte si, že je přínosné, aby Česká republika smysluplně dotovala další rozvoj obnovitelných zdrojů nebo energeticky pasívních domů? Obecně si myslím, že jakékoliv dotace pomáhají pouze jejich zprostředkovatelům, a dokonce i efekt pro příjemce je velmi problematický . Snažíme se proto všechny naše koncepty stavět na reálných, nebo očekávaných tržních základech. Předpokládáme, že v oblasti bateriových úložišť jsme na prahu revoluce , která změní obor i svět a v brzké době 3-5 let se tato uložiště stanou ekonomicky smysluplnou investicí. Náš vysoce nadstandardní objekt ve standardu nZEB se všemi technickými vymoženostmi se nám již dnes, díky důsledné optimalizaci nákladů ve fázi projektu, podařilo postavit se stejnými investičními náklady jaké dosahují naprosto běžné objekty. Navíc očekáváme, že vzhledem k obrovským ekonomickým přínosům konceptu „ virtuální přečerpávací elektrárny „ na straně distribuce i výroby energie dojde k vytvoření zvýhodněných tarifů pro takto řízené domy a domácnosti a energetické společnosti tak část úspor přenesou ke svým zákazníkům. SN: Decentrální energetika, akumulace energie a energeticky soběstačné budovy budou hlavními tématy nadcházející konference Smart Energy Forum, která se uskuteční dne 25. října v Praze. Letos se této akce zúčastní přední odborníci nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. Této akce se osobně také zúčastníte. Jaké jsou Vaše očekávání do budoucna? Domnívám se, že energetika stojí před skutečnou revolucí , kterou jsme zažili v nedávné minulosti v digitální sféře, či v telekomunikacích. Ve všech těchto oborech se progresivní změny prosadily přirozeně bez státních zásahů, či devastujících dotací. Rád bych věřil tomu, že obdobná situace nastane i v energetice a stát svými zásahy nebude konzervovat přežité, či dotacemi podporovat „ slepé neživotaschopné „ větve (viz „kotlíkové dotace“ ). Naše redakce tímto děkuji panu Svozilovi, generálnímu řediteli společnosti Fenix Group za rozhovor. Další podrobnosti o prvním zkušenostech s provozem energeticky soběstačné budovy s využitím fotovoltaických panelů, bateriového uložiště a dalších špičkových technologií (BNSE) společnosti budou prezentován účastníkům konference Smart Energy Forum v Praze.
PROTECTION & CONSULTING, s.r.o.
Jundrovská 1303/43
618 00 Brno


 +420774007092