kontaktní formulářnovinky e-mailemfacebook

Co přinese nová tarifní struktura v energetice ?

V současné době prochází celé odvětví energetiky významnou transformací, která by se dala nazvat jako „doba decentralizační". Její hlavní charakteristikou je rozšiřování výstavby malých výroben, především na bázi obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, budovaných přímo v místě spotřeby nebo její blízkosti.

Tento trend má zásadní vliv na změnu využití existujících energetických sítí a bude jej mít bezesporu i nadále. Již dnes musíme počítat s dodatečnými náklady na přizpůsobení se novým potřebám decentralizované výroby tak, abychom byli schopni zajistit bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy s nepřetržitou dodávkou elektřiny v požadovaném množství a kvalitě pro všechny uživatele systému.

Nutnost změny
V současné době je zpoplatnění služeb sítí v elektroenergetice založeno na principech, které jsou dlouhodobě neudržitelné. Hlavním důvodem je, že podstatná část nákladů na zajištění těchto služeb má charakter fixních nákladů nezávislých na odběru elektřiny, avšak od zákazníků je tato fixní část nákladů vybírána v závislosti na velikosti jejich odběru. Je zřejmé, že pokles odběru nevyvolává pokles těchto nákladů. Celý systém musí být nepřetržitě schopen uspokojit okamžitou potřebu všech uživatelů k němu připojených.

Chceme-li poskytnout spotřebitelům elektřiny dlouhodobě udržitelné podmínky a korektní investiční signály pro realizaci jejich podnikatelských záměrů, včetně výstavby vlastních výrobních zdrojů, je nezbytné výrazně upravit stávající tarifní systém v elektroenergetice. Pokud bychom tak neučinili, budeme čelit obrovským křížovým subvencím mezi kategoriemi spotřebitelů elektřiny a skrytým dotacím decentrálních výroben, které jsou sociálně neobhajitelné.

Nový jednodušší systém
Při tvorbě nové tarifní struktury sledoval Energetický regulační úřad (ERÚ) několik hlavních cílů, především to, aby jednotlivé složky regulované ceny odpovídajícím způsobem odrážely strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí. Nový tarifní systém bude dále vytvářet podmínky pro stabilní a dlouhodobě udržitelné financování provozu a investic do elektrických sítí a infrastruktury na optimální úrovni a bude motivovat zákazníky k racionálním požadavkům na zajištění příkonu v elektrizační síti. Nový tarifní systém také povede k tomu, aby každý zákazník uhradil náklady, které svými požadavky a chováním vyvolal. Zároveň bude nový tarifní systém pro zákazníky jednodušší, spravedlivější a flexibilnější z pohledu schopnosti reagovat na nové požadavky zákazníků, obchodníků a výrobců elektřiny i nových technologií

PROTECTION & CONSULTING, s.r.o.
Jundrovská 1303/43
618 00 Brno


 +420774007092